รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0006
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0006/2544
  ผู้บริจาค     นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     ของที่ระลึก ฝ่ายศิลปกรรม, องค์การนิสิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (2500 – 2505)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.