ทะเบียนผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่รหัสผู้บริจาคชื่อผู้บริจาคนิสิตเก่า มก. รุ่นหน่วยงาน
1A00001Prof. Dr. Ruben C. UmalyThe Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP)
2A00002โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
3A00003โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
4A00004กองแผนงานอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
5A00005กองกลางอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
6A00006กองการเจ้าหน้าที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
7A00007กองคลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
8A00008กองวิเทศสัมพันธ์อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
9A00009คณะจากจีน ซึ่งไร่สุวรรณนำมาเยี่ยมชม
10A00010คณะวิศวกรรมศาสตร์
11A00011คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
12A00012คุณเทียบ โสภณ
13A00013คุณเสริมสุข ลิ่วลมอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ฉสก.
14A00014คุณจรรยา พุกกะเวส
15A00015คุณจันทนา
16A00016คุณณิศรา ปรีชานนท์KU 36
17A00017คุณธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มก. กพส.
18A00018คุณประดิษฐ์ ครุวัณณา
19A00019คุณประพันธ์ โกยสมบูรณ์
20A00020คุณปรียานุช นวรัตน ณ อยุธยาKU 13
21A00021คุณวนิดา จทัญญูตา
22A00022คุณวราภรณ์ มานะตระกูล
23A00023คุณสาคร วงศ์ประเสริฐKU 25คณะกสิกรรมและสัตวบาล
24A00024คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
25A00025คุณอาณัติ โรจนไพบูลย์
26A00026ประชาสัมพันธ์ มก.อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
27A00027ชมรม มก.อาวุโส
28A00028ญาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
29A00029ญาติ ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ
30A00030ญาติ ศ.เทียม คมกฤส
31A00031ญาติ ศ.ดร.พนม สมิตานนท์
32A00032ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
33A00033ญาติ ศ.อมร ภูมิรัตน
34A00034ญาติหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และสำนักหอสมุด
35A00035ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
36A00036ดร.ก่าน ชลวิจารย์
37A00037ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
38A00038ดร.วันเพ็ญ มีสมญา
39A00039ดร.วิโรจน์ ถิรคุณโกวิทมหาวิทยาลัยสยาม
40A00040น.ส.เกสริน ยศวัยใจKU 59องค์การบริหารองค์การนิสิต
41A00041น.ส.ใกล้ตา สดสมศรีKU 50คณะมนุษยศาสตร์
42A00042น.ส.ดวงพร วิเศษบัณฑิตกุล
43A00043น.ส.ตรุณี เธียรฐิติธัชกองกิจการนิสิต
44A00044น.ส.สิริสุดา แสนอิว
45A00045นางเบญจพร เตชะกำธร
46A00046นางคณินนาฎ โสพจน์
47A00047นางจรรยา พุกกะเวสKU 21
48A00048นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)KU 35, KU 4ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สวพ. กพส
49A00049นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์KU 35ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กพส.
50A00050นางพัชรา เพ็ชร์พิรุณKU 35
51A00051นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์KU 31
52A00052นางวรรณ นาวิกมูลภ.วรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มก.
53A00053นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุลKU 17 (2500 – 2505)คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
54A00054นางสาวดลสิริ ชนภัทรKU 42
55A00055นางสาวพนิดา ม่วงศิริ
56A00056นางสาวพัชราวดี แพรัตกุลกองวิเทศสัมพันธ์
57A00057นางสุนันทา คัมภีร์
58A00058นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
59A00059นางอรวรรณ วงษ์วานิชสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
60A00060นายกระจ่าง วิสุทธารมณ์
61A00061นายกฤษดา สุยะ
62A00062นายจุมพฏ ไพเมือง
63A00063นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุลองค์การบริหาร องค์การนิสิต
64A00064นายณรงค์ สุขปรีดี
65A00065นายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
66A00066นายธานินทร์ สมศิริKU 35
67A00067นายนพดล ประเสริฐสินเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
68A00068นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์ศูนย์ประเมินผล สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
69A00069นายประทีปมานิ คีตซิค
70A00070นายประสิทธิ์ ธรรมแสงบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย ) จำกัด
71A00071นายประหยัด สุตเศวตKU 35กองกิจการนิสิต มก.
72A00072นายพฤทธิ์ คัมภีร์KU 53คณะวิศวกรรมศาสตร์
73A00073นายพินิต สุวรรณะชฎ
74A00074นายวิจิตร อาวะกุล
75A00075นายวิชัย ภูริปัญญวานิชกองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
76A00076นายวิทยวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา
77A00077นายวินัย สมประสงค์KU 44
78A00078นายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์
79A00079นายศิริ ชมชาญสมาคมนิสิตเก่ามก. ฯ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
80A00080นายศิริพงษ์ คุ้มภัย
81A00081นายสกล สุวรรณสิทธิ์KU 14
82A00082นายสมศักดิ์ ศรีสมบุญKU 28
83A00083นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์KU 12
84A00084นายสุวรรณ เกษตรสุวรรณKU 1
85A00085นายสุวิทย์ พานิชยิ่งศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
86A00086นายอรรณพ ดิษรินะกุล
87A00087นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์KU 15
88A00088นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
89A00089นายอิศรา วงศ์ข้าหลวงคณะวนศาสตร์
90A00090ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์KU38คณะวิศวกรรมศาสตร์
91A00091ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
92A00092ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
93A00093ผศ.พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล
94A00094ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
95A00095ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
96A00096ผศ.สะเทื้อน ปิ่นน้อยKU 14
97A00097ผศ.อุดม ภู่พิพัฒน์
98A00098ฝ่ายประยุกต์ฯสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
99A00099ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
100A00100พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
101A00101ภ.โรคพืช คณะเกษตร มก.
102A00102ภ.การจัดการป่าไม้คณะวนศาสตร์
103A00103ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
104A00105มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนครหน่วยประสานงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
105A00106มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
106A00107รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
107A00108รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิชภ.พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
108A00109รศ.ดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์ภ.พืชสวน คณะเกษตร
109A00110รศ.ธงชัย คัมภีร์
110A00111รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
111A00112รศ.รัชนีวรรณ เวชพฤติภ. ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
112A00113รศ.วชิรา สรรพศรี
113A00114รศ.วราภรณ์ (รัตนัย) ธาระวานิชKU 23คณะศึกษาศาสตร์
114A00115รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
115A00116รศ.วารุณี (รัศมิทัต) วงษาKU 10
116A00117รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
117A00118รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์ภ.คหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
118A00119รศ.อรจิต ภูแพ
119A00120วิทยาเขตกำแพงแสน
120A00121วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
121A00122วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มก.
122A00123ศ. กำพล อดุลวิทย์
123A00124ศ. ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยานKU 11ภ.ปฐพีวิทยา คณะเกษตร
124A00125ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
125A00126ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากรKU 24 (สพ.)ภ.พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
126A00127ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ภ.ปฐพีวิทยา คณะเกษตร
127A00128ศ.ปวิณ ปุณศรี
128A00129ศ.ระพี สาคริก
129A00130ศ.วิจิตร อาวะกุล
130A00131ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
131A00132ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ
132A00133สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง สวพ.
133A00134สถานีวิจัยปากช่อง
134A00135สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
135A00136สภาข้าราชการ มก.อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
136A00137สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
137A00138สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
138A00139สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
139A00140สำนักงานวิทยาเขต มก. ฉกส.อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
140A00141สำนักงานอธิการบดีอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
141A00142สำนักทะเบียนและประมวลผล
142A00143สำนักประกันคุณภาพ
143A00144สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
144A00145สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
145A00146สำนักหอสมุด มก.
146A00147หอข้อมูลและนวัตกรรมฯ
147A00148หอประวัติ มก.
148A00149อ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
149A00150อ.ธวัชชัย นาควงษ์ภ.ศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์
150A00151อ.อวบ เหมะรัชตะ
151A00152องค์การบริหาร องค์การนิสิต
152A00153อาจารย์มก.
153A00154อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์
154A00155อาจารย์อัญเชิญ ชมภูโพธิ์
155A00156ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภา มก.และฯพณฯ องคมนตรี
156A99999มก.
157A00157สำนักงานทรัพย์สิน มก.-สำนักงานทรัพย์สิน มก.
158A00158คุณสุภาณี อรรถจินดา--
159A00159รศ.ชัยชาญ มหาสวัสดิ์คณะประมง
160A00160คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มก.กพส.
161A00161กองยานพาหนะอาคารและสถานที่มก.
162A00162สำนักพิมพ์ มก.-มก.
163A00163นายภูมเรศ แสงงาม-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
164A00164คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
165A00165นายทอมสัน พินิจการณ์กุลคณะสังคมศาสตร์
166A00166น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์หอจดหมายเหตุ มก.
167A00167ศ. สมเพียร เกษมทรัพย์
168A00168นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน
169A00169นางวรรษา คำรณยุทธกองกลาง
170A00170นิสิต จากมหาวิทยาลัยโตเกียว
171A00171อาจารย์ ดร.ปรีดี เอกะวิภาต
172A00172น.ส. สุธิดา วิเศษสาธร
173A00173น.ส. ปวีณา แย้มสังข์
174A00174รศ. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
175A00175คณะวนศาสตร์
176A00176นายปัญญารัตน์ เสรีบูรณะพงศ์KU 64คณะวิทยาการจัดการ
177A00177อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรีภ.วิศวกรรมโยธา
178A00178นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
179A00179นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปนิเทศภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์
180A00180น.ส. กฤติกา แสงประเสริฐ
181A00181น.ส. สุราภรณ์ คงผล
182A00182นายอนันต์ พู่พิทยาสถาพรKU 27
183A00183น.ส.สินิทธ์ สิทธิเสรีชน
184A00184อ.ประจวบ หล่ำอุบล
185A00187กองบริการการศึกษากองบริการการศึกษา
186A00186ครอบครัว ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ
187A00188นายชุวานนท์ แก้วเหล็ก
188A00189ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรมภ.ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก.
189A00190สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
190A00191นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์หอจดหมายเหตุ มก.
191A00192น.ส.สุทธิสินี พูลสวัสดิ์ku 69
192A00193University of WISCONSIN MILWAUKEE
193A00194คณะอาจารย์และนิสิต จาก Inje University ประเทศเกาหลี
194A00195คณะนิสิตจากประเทศจีน
195A00196นายศราวุฒิ วัชระปันตี-หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
196A00197นายวิเชียร สกุลสม34 คณะเกษตร 2517-2521
197A00198นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี-งานบำรุงอาคารกิจการนิสิต
198A00199นักศึกษาจาก UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
199A00200สำนักงานบริการวิชาการ
200A00201นายพิชา เรืองสวัสดิ์
201A00202ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์คณะเกษตร
202A00203กองกิจการนิสิตมก.
203A00204นายพนธกร กนกกุลชัย
204A00205สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์มก.
205A00206คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาพันธุศาสตร์
206A00207คณะเกษตร
207A00208คณะนักศึกษาจากNational Chung Hsing University (NCHU) ประเทศไต้หวัน
208A00209คณะนักศึกษาจาก Akita Prefectural University
209A00210สำนักเลขานุการ สำนักหอสมุด มกสำนักหอสมุด มก
210A00211National Chung Hsing University -National Chung Hsing University
211A00212ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักทะเบียนและประมวลผล
212A00213ร.ศ. ณรงค์ สิงห์บุระอุดม (ภาควิชาโรคพืช คระเกษตร)คณะเกษตร
213A00214สถานบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
214A00215คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
215A00216นายวรกานต์ โอภาสวัฒนานายก อบ.ก มก. ปี 2559
216A00217ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
217A00218ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มก.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
218A00219ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

close windows.